Producenci
Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, otrzymania produktu uszkodzonego lub niekompletnego, bądź nie spełniającego swoich funkcji lub cech użytkowych Klient może złożyć reklamację korzystając z Formularza kontaktowego lub wysyłając na piśmie na adres Sprzedawcy, korzystając z załączonego formularza zwrotu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. imię i nazwisko zamawiającego, adres dostawy, datę złożenia i numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisać zaistniały problem. Sklep JAMA będzie wówczas pośredniczyć w zgłoszeniu reklamacji w odpowiednim serwisie producenta wadliwego towaru.

2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Nabywca może zdecydować czy Sklep zwróci mu równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4. W przypadku, gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Nabywcy pełną kwotę zapłaconą za towar łącznie z kosztami dostawy.

5. Reklamowany towar należy wysłać na adres Sprzedawcy. Reklamowany towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, fakturę VAT) oraz opis problemu.

6. Nabywca odsyła reklamowany towar na własny koszt, który nie podlega zwrotowi przez Sprzedającego.

7. Naprawione lub wymienione na wolne od wad towary Sprzedający wysyła do Nabywcy reklamującego towar na własny koszt. W przypadku nie stwierdzenia wady podlegającej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Nabywcy, towar zostanie odesłany na jego koszt.

8. Sprzedawca nie przyjmuje paczek z towarem zgłaszanym do reklamacji wysyłanych przez Nabywcę za pobraniem pocztowym.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Nabywcy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827 z 24 czerwca 2014r.) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nabywca składa na piśmie i wysyła na adres Sprzedawcy. Do pisma o odstąpieniu od umowy Nabywca dołącza wypełniony formularz zwrotu.

4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Nabywcy na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu na wskazany adres w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Nabywca odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

9. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Nabywcę zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru, a jeżeli Nabywca wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Nabywcy dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przedstawionych w art. 38 Prawa konsumenckiego.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Nabywcy, jeśli ten odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

***

Chcemy zapewnić Klientom JAMY, jako Nabywcom maksimum korzyści z zakupów w naszym sklepie. Naszym celem jest zadowolenie Klientów JAMY nie tylko z wybranych produktów, ale również ze sposobu ich dostarczenia.

 ***

 

Załącznik: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat [nazwa Sprzedawcy, pełny adres pocztowy]

 

Dane Nabywcy [imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, telefon, adres e-mail]

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia ........................... następujących towarów ............................................ - odebranych przeze mnie w dniu ................................... .

 

Imię i nazwisko Nabywcy (-ów): ..............................................................

 

Czytelny podpis:                       ..............................................................

 

Miejsce i data:                          ..............................................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl